✔ ​Måske Danmarks billigste opvarmede rum

✔ Kvadratmeter 42 kr. pr. m2

✔ Kubikmeterpris 18 kr.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR LEJE AF DEPOTRUM/PULTERRUM

Her hos Midtjyllandboxudlejning ligger vi kortene på bordet, derfor har vi udarbejdet et overblik over vores Handelsbetingelser og regler, så du kan føle dig tryg, når du benytter dig af vores services. Du har også mulighed for at hente vores lejekontrakt her.

​DET LEJEDE

Lejer får ved særskilt aftale, ret til at opbevare gods i et angivet depotrum. Lejer har herudover ikke brugsret til andre dele af ejendommen. På overtagelsesdagen kan indflytning påbegyndes kl. 8.00 eller efter aftale. Overtagelsesdagen er nærmere fastsat i den særskilte lejeaftale mellem udlejer og lejer. Leje af depotrummet sker på de vilkår, som fremgår særskilt af lejeaftalen, samt af nærværende regler og betingelser.

ANVENDELSEN AF DET LEJEDE

For anvendelse af det lejede depotrum gælder følgende betingelser

 • at der kun må opmagasineres tørt gods. Dette medfører (men ikke begrænset til), at det ikke er tilladt at opbevare ildelugtende, letfordærvelige varer såsom madvarer, foder m.v.,
 • at der ikke må opbevares eksplosivt eller farligt gods såsom trykflasker, brandfarlige væsker og miljøfarligt gods
 • at maskiner skal tømmes for olie og brændstof,
 • at det ikke er tilladt, at opbevare dyr i det lejede,
 • at der må ikke må drives erhvervsvirksomhed fra det lejede,
 • at lejer skal holde orden og behandle det lejede forsvarligt,
 • at lejer ikke må foretage ændringer eller ændre installationer i det lejede herunder må der ligeledes ikke tilsluttes strømforbrugende maskiner/instrumenter til stikkontakter i lokalet. Såfremt udlejers påbud ikke efterleves, har udlejer tilladelse til at slukke for strømmen til rummet efter udstedt påbud,
 • at rygning er strengt forbudt, og ligeledes accepteres der ikke brug af åben ild på hele ejendommens område jf. udleveret skitse,at lejer har ingen fremlejeret eller afståelsesret uden udlejers samtykke.
 • at Støjende adfærd accepteres ikke,
 • at psykisk eller fysisk vold, trusler eller forulempelser på anden vis mod personale eller personer på området er ikke tilladt,
 • at der må ikke medbringes dyr i det lejede eller på ejendommens øvrige område.
 • Overtrædelse af ovenstående punkter vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

RISIKO OG FORSIKRING

På ejendommen er tegnet almindelig brandforsikring.

Lejer er selv forpligtet til at tegne nødvendige forsikring for det løsøre, der tilhører lejer. Opmagasinerede af effekter sker for lejers egen regning og risiko. Opmagasinering af Lejers effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring, og udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande. 

Lejer er ansvarlig for enhver skade påført det lejede, udlejers ejendom og effekter samt tredjemands effekter, herunder skade forvoldt af personer, som lejer har givet adgang til det lejede depotrum.

ADGANGSBESTEMMELSER FOR DET LEJEDE

Lejer har adgang til det pågældende depotrum via hoveddør med talkodelås.

Personlig kode udleveres til lejer på overtagelsesdagen jf. pkt. 5. Koden er strengt personlig og må ikke overdrages til andre end lejer.

Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde.

Det påkræves at det lejede aflåses af lejer med hængelås og lejer er selv ansvarlig for korrekt aflåsning af det lejede.

Der er adgang til bygningen på alle ugens dage fra kl. 7.00 til 20.00, eller efter aftale med udlejer.

Lejer er pligtig til at forlade bygningen i aflåst tilstand.

Udlejer forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til det lejede, når forholdende kræver det, herunder hvis fare for skade eller lækage, (eller øvrige bestemmelser i pkt. 2 forventes overtrådt)

Lejer har ret til at benytte sig af de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed på ejendommen. 

Hjælpemidler må ikke fjernes fra ejendommens områder og skal returneres i samme stand efter endt brug.

Adgang for tredjemand

Personer der er i besiddelse af nøglen til det lejedes hængelås, skal altid efter anmodning kunne fremvise samtykke fra lejer til adgangen samt kunne fremvise gyldig legimitation, eller på anden vis kunne dokumentere ret til adgang til det lejede.

LEJEMÅLETS BEGYNDELSE

Lejemålet påbegyndes efter underskreven kontrakt om det lejede. Det lejede modtages i rengjort og brugbar stand under hensyn til slid og ælde.

LEJEN

Lejens størrelse fremgår af særskilt lejeaftale.

Lejen betales månedsvis forud, til hver den første i måneden. Yderligere oplysninger om udlejers pengeinstitut er ligeledes angivet på lejekontrakten.

OPSIGELSE

Fra lejers side kan lejeforholdet opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen skal fremsendes skriftligt, medmindre andet er aftalt i lejeaftalen.

Fra udlejers side kan lejeaftalen opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

OPHÆVELSE

Lejeaftalen skal betragtes som ophævet såfremt det lejede ødelægges ved brand eller lignende og udlejer har herved ikke pligt til at tilbyde lejer et andet lejemål. Dette anses ikke som væsentlig misligholdelse.

Udlejeren kan i øvrigt hæve lejeaftalen når:

 • Leje og pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt,
 • det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed,
 • lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil,
 • lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren,
 • lejeren vanrøgter det lejede,
 • lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil
 • lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik,
 • lejeren misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.

LEJERS MISLIGHOLDELSE OG TILBAGEHOLDSRET

Manglende betaling af lejeafgiften eller anden pligtig pengeydelse anses som væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Betales lejen eller anden pligtig pengeydelse som led i lejeforholdet ikke korrekt på forfaldsdagen, sender udlejer et skriftlig påkrav til lejer med påkrav om korrekt betaling senest 3 dage efter, at påkravet er kommet frem til lejer.

Betaler lejer ikke i overensstemmelse hermed kan udlejer ophæve lejeforholdet.

Ophører lejemålet i utide, som følge af misligholdelse fra lejerens side, er lejer eller dennes bo forpligtet til, at godtgøre ejeren tab, som påføres denne ved lejeforholdets afbrydelse.

Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejeren har fjernet alt opbevaret gods fra lokalet samt ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret det lejede uaflåst i opsigelsesperioden.

Ved lejers misligholdelse af lejeaftalen forbeholder udlejer sig ret til at udøve tilbageholdsret af løsøre i det lejede ved lejers misligholdelse af lejeaftale,

Udlejers tilbageholdsret gælder som sikkerhedsstillelse for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, samt eventuelle omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse hermed.

FRAFLYTNING OG AFLEVERING

Senest kl. 20.00 på fraflytningsdagen, skal Lejer tilbagelevere lejemålet i minimum samme stand som ved indflytningen og lejemålet skal ligeledes være ryddet og rengjort.

Afleveres det lejede ikke i aftalt stand, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning.

Er det lejede ikke tømt og ryddeliggjort på fraflytningsdagen, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er herved forpligtet til at betale alle faktiske og afholdte udgifter i forbindelse hermed.

Udlejer opbevarer eventuelt efterladt løsøre i det lejede ved lejeperiodens udløb i 14 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre jf. nedenstående salgsfuldmagt.

SALGSFULDMAGT

Salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke inden for 14 dages fristen har opfyldt sine forpligtigelser, jf. afsnit 10. I tilfælde af lejerens væsentlige misligholdelse og lejerens efterladelse af løsøre i det lejede, så finder dette afsnit ligeledes anvendelse.

Ved underskrift af nærværende aftale meddeler lejer uigenkaldelig salgsfuldmagt til udlejer til på bedste vis at bortsælge efterladt løsøre i det lejede ved lejeperiodens udløb i 14 dage efter fraflytningsdagen.

Lejer giver udlejer tilladelse til at provenuet fra salget af løsøre bruges til dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

Lejer er pligtig til at afholde samtlige at udlejers omkostninger ved bortsalget, dog minimum 500 kr.

PRIVATLIVSPOLITIK

Som led i vores samarbejde behandler vi de personoplysninger, som lejer selv har givet os i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail.

Du kan altid kontakte os på: TLF: 40 19 30 00 eller pr. e-mail: kmsgrangaard@gmail.com

for nærmere information om, hvilke oplysninger vi er i besiddelse af.

Dette gør vi alene med det formål at kunne opfylde vores aftale overfor dig/jer. Som naturligt led heri videregives oplysningerne alene til ekstern bogholder/revisor.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt efter de nye regler i EU-persondataforordning og Databeskyttelsesloven.

Ved ophør af samarbejdet tager vi individuelt stilling til om oplysningerne kan slettes med det samme (senest 6 måneder efter ophør), eller om de skal opbevares for en kortere eller længere periode.

Nødvendige bilag/personoplysninger opbevares i 5 år efter ophør jf. bogføringspligten. Efter udgangen af det 5. år vil oplysningerne blive slettet, medmindre anden lovgivning kræver opbevaring i en længere periode.

Lejer kan altid bede om at få sine personoplysninger udleveret, rettet, begrænset eller slettet om nødvendigt, og har i visse til mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Lejers anmodning vil blive besvaret senest 1. mdr. efter vores modtagelse. Lejer kan altid klage over behandling til Datatilsynet 

(kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.).

Forespørgsel til et rum

Har du set dig lun på et rum, er du hjertelig velkommen til at udfylde nedenstående med dit ønske og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​BESTIL LAGEROPBEVARING ​​HER

​​Mangler du informationer om vores lagerhotel, eller vil du gerne bestille et rum til opmagasinering allerede i dag og få en billig pris? Så må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Når du har bestilt et rum, vil du modtage det ønskede nummer på dit rum med det samme. Kontakt os på telefon ​​40 19 30 00​, eller skriv til e-mail kmsgrangaard@gmail.com